Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o.

 

1. Opis Polityki Prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.mester.pl.

(dalej: Strona). W   Polityce   zostały   opisane   zasady   gromadzenia   oraz   wykorzystywania   danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

2. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 17/19/ lok. 510, 61-737 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755243, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7831791077, REGON 381661640 (dalej również jako “Administrator”, “Podmiot Prowadzący”).

3. Zakres zbieranych danych

 1. Strona umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości. W szczególności takich danych jak:
  a) imię,
  b) nazwisko,
  c) adres mail,
  d) telefon kontaktowy,
  e) adres zamieszkania oraz
  f)innych.
 2. Administrator gromadzi dane   związane   z   Pani/a   aktywnością,   jak   na   przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlanych podstron, data i źródło wizyty. W szczególności na naszej Stronie internetowej korzystamy z plików cookies (w szczególności na potrzeby serwisu Google Analytics).

4. Źródło danych

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
 2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
 • analizy ruchu   sieciowego,   zapewnienia   bezpieczeństwa   w   ramach Strony oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w   celu   załatwienia   sprawy,   na   podstawie   Pani/a   zgody   i   prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 1. Głównie jednak dane osobowe, które gromadzi Administrator to dane mające na celu odpowiednie świadczenie usług dostępnych za pośrednictwem Strony, o których mowa w Regulaminie korzystania ze strony internetowej www.mester.pl , przesyłanie przez Podmiot Prowadzący wiadomości – w tym także tych zawierających informacje handlowe i marketingowe zgodnie z Regulaminem korzystania ze strony internetowej www.mester.pl.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu

 1. Zawarcie, wykonanie umowy, włączając w to kontaktowaniem się z klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Archiwizowanie dokumentacji w szczególności dokumentów związanych z umową, jej rozliczeniem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO z zastrzeżeniem, że spełniono przesłanki wynikające z innych obowiązujących przepisów prawa).
 5. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi).
 6. Rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

7. Prawo do wycofania zgody

Zgodę   na   przetwarzanie   danych   kontaktowych   może   Pani/Pan   wycofać   w   dowolnym momencie   kontaktując   się   z   Administratorem.   Wycofanie   zgody   może   utrudnić   lub uniemożliwić kontakt z Panią/em, a także może spowodować brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

8. Dane osobowe, a przetwarzanie

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wymienionych powyżej i poniżej. Dane mogą być przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom, które uzyskały odpowiednie upoważnienie prawne – w szczególności Państwa dane mogą być przekazywane:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
d) dostawcy hostingu, serwera poczty, kancelarii prawnych, kancelarii windykacyjnych i innych jeżeli jest to uzasadnione interesem prawnym i ekonomicznym Administratora.

9. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie na Stronie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania ze Strony

10. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

 1. żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) w odniesieniu do   żądania   sprostowania   danych,   gdy   zauważy   Pani/Pan,   że   dane   są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych),
 5. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.
 6. Czas przechowywania danych

Pani/a   dane   osobowe   będą   przechowywane   do   czasu   wycofania   zgody   lub   do   czasu zakończenia relacji – stosunków prawnych z Administratorem, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz   podobnych   technologii   mogą   być   przechowywane   do   momentu   wygaśnięcia   pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych   z   gromadzeniem  danych,   jak  zapewnienie   bezpieczeństwa   i   analiza   danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

12. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia   na   urządzeniu   użytkownika   (komputer,   smartfon,   itd.).   Wykorzystuje   się   te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi   danymi   użytkowników   Serwisu,   nie   służą   też   do   ich   identyfikacji   przez Administratora.  Użytkownik   ma   możliwość   ustawić   w   przeglądarce   blokowanie   określonych   rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Korzystanie z Strony bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej   celów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.

13. Prawo użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą.
 2. Użytkownik może uzyskać wszelkie dane związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. Może tego dokonać poprzez zwrócenie się do Podmiotu Prowadzącego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu kontaktowego podanego na Stronie internetowej.
 3. Dane użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Podmiotu Prowadzącego.

14. Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może kontaktować się drogą mailową pod adresem: norskpoznan@gmail.com

15. Uzupełnienie

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o. i korzystania z pełni funkcjonalności oferowanych przez Mester szkoła języków skandynawskich sp. o.o..

16. Dane a automatyzacja

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.