Regulaminy

1.  Regulamin strony www.mester.pl
2. Regulamin Konkursu “Święta” na portalu społecznościowym Facebook.com z dnia 06.12.2021 r.
3. Regulamin Promocji “Black Friday w Mester”

Regulamin strony www.mester.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz postanowienia Regulaminu

1. Regulamin

Regulamin ten określa i wskazuje zasady korzystania ze strony internetowej www.mester.pl należącą do Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o. i dotyczy wszystkich stosunków między Podmiotem Prowadzącym, o którym mowa niżej, a Użytkownikiem będących związanym z korzystaniem ze strony internetowej oraz wszelkich związanych z nią funkcjonalności.

2. Wyrażenia Regulaminu

a) Podmiotem Prowadzącym jest Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 17/19/ lok. 510, 61-737 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755243, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7831791077, REGON 381661640

b) www.mester.pl jest to strona internetowa będąca pomiędzy Podmiotem Prowadzącym, a Użytkownikiem (dalej również jako “Strona”).

c) Usługa jest to usługa świadczona za pośrednictwem Internetu lub pozostałej drogi elektronicznej przez Podmiot Prowadzący.

d) Użytkownik każdy kto wchodzi na stronę internetową Podmiotu Prowadzącego www.mester.pl z zastrzeżeniem, że osoba ta ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i może korzystać z usług oferowanych przez Podmiot Prowadzący. Użytkownikami mogą być także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które korzystają z Usług świadczonych przez Podmiot Prowadzący w tym także za pośrednictwem Internetu lub innej drogi elektronicznej.

e) Działalność gospodarcza Podmiotu Prowadzącego jest to działalność w zakresie prowadzenia zajęć z języków obcych, a w szczególności języków skandynawskich tj. norweskiego, szwedzkiego, duńskiego oraz pozostałych działalności wskazanych w odpowiednim rejestrze po numerze PKD.

3. Postanowienia ogólne

 1. Strona www.mester.pl za cel bierze poinformowanie Użytkowników o działaniach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Podmiot Prowadzący.
 2. Użytkownik akceptuję Regulamin z chwilą kontaktu z Podmiotem Prowadzącym w jakikolwiek sposób pochodzący ze strony www.mester.pl – tj. przesłanie opinii o zajęciach lub zapisu do usługi newsletter’a lub formularza kontaktowego za pomocą serwisu LangLion (https://langlion.com/pl/) lub innego kontaktu z Podmiotem Prowadzącym przez stronę internetową, a w szczególności poprzez wejście i korzystanie ze Strony.
 3. Użytkownik ma prawo i obowiązek do korzystania z Usługi oraz strony internetowej www.mester.pl zgodnie z jej przeznaczeniem.

4. Korzystanie z możliwości strony internetowej

 1. Użytkownik ma możliwość za pośrednictwem strony internetowe www.mester.pl do zapoznania się z Usługami świadczonymi przez Podmiot Prowadzący, ma możliwość przejścia od panelu głównego strony do paneli podstron. W określonych panelach ma możliwość do zapoznania się z działalnością gospodarczą Podmiotu Prowadzącego, a w szczególności może poznać ofertę, zostawić opinię, przesłać formularz, skontaktować się z Podmiotem Prowadzącym, sprawdzić siedzibę Podmiotu Prowadzącego, odczytać działalność dodatkową i promocyjną Podmiotu Prowadzącego.
 2. Możliwość dodania własnej opinii na temat poszczególnej działalności Podmiotu Prowadzącego wymaga udostępnienia swojego imienia, a także adresu mailowego. Podane dane trafiają jedynie do Podmiotu Prowadzącego, który jednocześnie staje się ich Administratorem na zasadach opisanych w § 6.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę, aby jego opinia została opublikowana na stronie www.mester.pl. lub gdzie indziej przez Podmiot Prowadzący za indywidualnym uzgodnieniem. Opinia zawierająca imię może stanowić materiał reklamowy Podmiotu Prowadzącego mający na celu polecenie Usług Podmiotu Prowadzącego. Adres mailowy jest przechowywany przez Administratora, Podmiot Prowadzący zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Zgoda na publikację opinii jest wyrażana dobrowolnie przez Użytkownika po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i potwierdzeniu treści komunikatu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka potwierdzającego lub bezpośredni kontakt z Podmiotem Prowadzącym, albo w inny sposób indywidualnie ustalony z Podmiotem Prowadzącym.
 4. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Administracją lub poszczególnymi pracownikami Podmiotu Prowadzącego za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.mester.pl, telefonicznie, mailowo lub w inny sposób. W związku z tym, Użytkownik udostępnia swoje imię, adres mailowy oraz numer telefonu. Dane te są przetwarzane przez Administratora w celach kontaktowych, obejmując cele handlowe i marketingowe w zakresie związanym z wysłaniem oferty.
 5. Ważność przesłanego formularza uzależniona jest od wyrażenia zgody, o której mowa w § 4 ust. 3. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania wiadomość do Podmiotu Prowadzącego. W przypadku braku zgody, Podmiot Prowadzący nie ma podstaw do nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem (chyba, że Użytkownik wyraził zgodę w inny sposób lub sam skontaktował się z Podmiotem Prowadzącym bezpośrednio mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Podmiotu Prowadzącego).

5. Prawa i obowiązki Podmiotu Prowadzącego

Podmiot Prowadzący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie, przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika lub z innych przyczyn niezależnych od Podmiotu Prowadzącego.

6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 17/19/ lok. 510, 61-737 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755243, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7831791077, REGON 381661640.
 2. Dane osobowe, które zostają przetwarzane przez Administratora to dane dobrowolne przesłane przez Użytkownika, które będą wykorzystywane w do prawidłowej realizacji konkretnej usługi. Zgodnie z wyrażoną zgodą Użytkownika usługa Administratora, Podmiotu Prowadzącego to usługa związana z zapisaniem się i przesyłaniem newsletter’a, przesłaniem formularza kontaktowego, przesłaniem opinii.
 3. Aby zrealizować określone usługi Administratora, Podmiotu Prowadzącego Użytkownik udostępnia dane w szczególności: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania. Użytkownik może dane te sprostować, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie, wnieść sprzeciw co do ich przetwarzania, wnieść skargę do organu nadzorczego, przenieść dane.

7. Przetwarzanie danych informacja

Pani/a dane przetwarzane będą w szczególności i w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku wystawienia faktury na podstawie przepisów podatkowych   (art.   6   ust.   1   lit.   c   RODO).   Administrator   może przetwarzać   dane   także   w   celu   dochodzenia   ewentualnych   roszczeń   i   marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za Pani/a zgodą także marketingu z elektronicznego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja zawartej umowy, czy wystawienie faktury. Zgoda na cele marketingowe nie jest wymagana i w każdym momencie może zostać wycofana. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na Stronie.

8. Postanowienia końcowe

 1. Podmiot Prowadzący ma prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian w każdym czasie lub uzupełnień w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunki określone w Regulaminie są warunkami wyłącznymi. Materiały zamieszczone na stronie internetowej www.mester.pl dotyczące usług świadczonych przez Podmiot Prowadzący mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej podstawy prawnej do jakichkolwiek roszczeń Użytkowników związanych z ich świadczeniem.
 3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy w Poznaniu.